041 4565 223 – posti@melojat.net
Saaristomeren Melojat - Etusivu

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Saaristomeren Melojat ry

 1. Rekisterinpitäjä
  Saaristomeren Melojat ry (”Yhdistys”)
  Rykmentintie 55
  20880 Turku
  Puhelin: kts. www.melojat.net/tietoa-seurasta/yhteystiedot
  Sähköposti: kts. www.melojat.net/tietoa-seurasta/yhteystiedot
 2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
  Kts. melojat.net/tietoa-seurasta/yhteystiedot
 3. Rekisterin nimi
  Saaristomeren Melojat ry:n henkilörekisteri (Flomembers).
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä yhdistyksen
  toimintaan liittyvien yhteisöjen yhteys- ja muita tarpeellisia tietoja (”Rekisteröity”).
  Näitä tietoja ovat:
  - Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  - Rekisteröidyn kotipaikka
  - Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  - Rekisteröidyn postiosoite
  - Rekisteröidyn puhelinnumero
  - Rekisteröidyn syntymäaika
  - Juniorijäsenen kohdalla myös huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  - Rekisteröidyn sukupuoli
  - Rekisteröidyn avain
  - Kajakkipaikka
  - Rekisteröidyn roolit seurassa
  - Sähköisen viestinnän tunnistetiedot siltä osin kun jäsenrekisteripalvelun tarjoaja näitä kerää

 5. Rekisterin olevien tietojen käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
  jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen (”Järjestelmä”).

  Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen
  ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 6. Tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään jäsenhakemuskaavakkeella.

  Jäsenrekisterin (Flomembers) lisäksi Yhdistys kerää tietoja
  - jäsenten ja ulkopuolisten ilmoittautuessa Yhdistyksen tapahtumiin
  - jäsenten ja ulkopuolisten ilmoittautuessa Yhdistyksen peruskursseille ja muille
  kursseille
  - jäsenten ja ulkopuolisten vuokratessaan Yhdistykseltä melontakalustoa

  Kerättäviä tietoja ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

  Tietoja käytetään tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi sekä
  vuokrasopimusten tekoon.

  Tiedot tuhotaan viimeistään kyseisen vuoden lopussa, kun tilastointi on tehty.
  Kajakkipaikkojen vuokrasopimuksiin ja avainsopimuksiin sisältyvät tiedot säilytetään
  kuitenkin kunnes sopimus on päättynyt ja avain on saatu takaisin. Lista peruskurssien
  suorittajista säilytetään enintään kymmenen vuotta kurssin jälkeen.

  Yhdistys kerää noin viikko etukäteen uimahalliharjoituksiin ilmoittautuneilta jäseniltä
  myös henkilötunnuksen, joka vaaditaan sisäänpääsyyn Säkylän varuskunta-alueelle ja siellä olevaan uimahalliin. Tiedot toimitetaan varuskunnan päävartioon, joka vastaa varuskunnan turvallisuusasioista. Tiedot ovat ainoastaan Yhdistyksen uimahallivastaavalla, joka hävittää tiedot heti kunkin harjoituksen jälkeen. Yhdistys pitää lisäksi ns. vajakirjaa, johon meloja merkitsee käyntinsä vesillä. Vajakirjasta tehdään Turun kaupungille kävijätilasto. Tiedot hävitetään viimeistään kahden vuoden kuluttua kyseisestä melontakaudesta.

 7. Tietojen luovutus
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai Yhdistykselle toimivien ja
  palvelua ylläpitävien ja kehittävien eikä palvelukokonaisuuden tuotantoon tai
  palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
  Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi
  väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle

  Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka
  sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen
  siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina
  jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  - Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

  - Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi
  käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
  Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista
  ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot -kuvatun mukaisesti; tai

  - Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa
  siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen
  peruste.

  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
  toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen
  jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden
  vuoden ajan. Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin
  oikeusvaateisiin puolustautumisen takia.

 10. Profilointi
  Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa Rekisteröidyn
  automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle
  paremmin kohdennettuja viestejä järjestön toiminnasta. Profilointi voi tapahtua joko
  henkilön itsensä ilmoittamien kiinnostuksen kohteiden tai perustuen hänen rooliinsa
  yhdistyksessä.

 11. Rekisterin suojaus
  Yhdistyksen rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys
  ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin
  toimenpitein. Tietoja suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen
  suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä
  mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä
  ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 12. Evästeet
  Yhdistyksen Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on sivuston pieni,
  käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet
  eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

  Evästeitä käytetään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi sekä
  tilastoimme sivujen näyttö- ja kävijämääriä sekä käyttäjän käyttäytymistä sekä
  selaintyypin palvelussa parantaaksemme palveluamme.

  Emme seuraa yksittäisen käyttäjän toimia sivustolla, emme myöskään tallenna mitään
  henkilötietoja evästeiden avulla. Katso myös rekisteriselosteen kohdat 7 ja 13. Käyttämällä Internet-sivustoamme, käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen käyttäjän laitteelle.

  Useimmissa selaimissa evästeet vastaanotetaan automaattisesti, mutta useimmissa selaimissa asetuksia voi muuttaa siten, etteivät ne hyväksy evästeitä tai selain antaa valintamahdollisuuden. Evästeet voidaan sulkea pois myös selaimen turvallisuusasetuksista. Se kuitenkin merkitsee, että monien selainten toimivuus rajoittuu. Ota huomioon, että suljettaessa evästeet pois, Internet-sivustomme ei toimi tarkoitetulla tavalla.

 13. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut
  Yhdistyksen Internet-sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen
  verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin
  yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja (esim. Google
  Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat
  lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi
  saattaa käyttäjä sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen evästeiden
  tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä,
  mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.
  Tällaisiin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen
  osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-,
  käyttö- ja muita ehtoja. Yhdistyksellä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien
  osapuolten Internet-sivuihin, eikä Yhdistys ole vastuussa mistään niillä julkaistusta
  materiaalista tai niiden käytöstä.

 14. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
  mukaisesti milloin tahansa:
  - saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  - saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
  - vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  - vaatia henkilötietojensa poistamista;
  - peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  - vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
  - saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  - vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 15. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
  valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion
  valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
  Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 16. Yhteydenotot
  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
  tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse
  puheenjohtaja@melojat.net -osoitteeseen.

 17. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
  muuttuessa.
  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.3.2024.